Jaarverslag 2015

 INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2015

STICHTING EEKTA DEN HAAG

 • ALGEMEEN

De Stichting Eekta (hierna Eekta) is een stedelijke eerstelijnsorganisatie die van gemeentewege een ruimtebiedende functie vervult met exploitatie van haar sociaal cultureel centrum Eekta Bhavan. Daarnaast verricht zij ook andere maatschappelijke taken en levert zij vanaf haar oprichting een actieve bijdrage aan de emancipatie en integratie van de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap in de Haagse multiculturele samenleving. Thans vervult zij deze rol door veel nadrukkelijker de weg te zoeken van ontmoetingen, het leggen van verbinding tussen burgers onderling. Gelet op haar ervaring met het werken met de Hindostaanse doelgroep is er specifieke kennis, een netwerk en grote bekendheid in Nederland opgebouwd. Dit heeft bijgedragen dat het Centrum Eekta Bhavan meer een karakter gekregen heeft van een multicultureel centrum. Het centrum wordt bezocht door zowel allochtonen als autochtonen, algemene en vrijwilligers organisaties, die op hun beurt geïnspireerd raken om gezamenlijk met Eekta activiteiten op te zetten en uit te voeren. Het zijn activiteiten op het gebied van Zorg, Welzijn en Cultuur waardoor Eekta naast haar ruimtebiedende functie gekozen heeft voor de volgende maatschappelijke taken:

 • Initiëren en uitvoeren van activiteiten op het terrein van ouderenwerk.
 • Organiseren van voorlichtings- en informatie activiteiten.
 • Initiëren en uitvoeren van kunst- en culturele activiteiten.
 • Organiseren van buurtactiviteiten i.s.m. buurtorganisaties.
 • Zoeken naar partners om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Specifieke benadering en aanpak van de Hindostaanse ouderen (die algemene welzijnsinstellingen niet genoegzaam kunnen bieden vanwege de moeilijk bereikbaarheid van deze doelgroep, als gevolg waarvan de vereenzaming en zorgproblemen toenemen).
 • Kennis overdracht aan algemene instellingen en anderen.

Bovengenoemde punten heeft Eekta geïnspireerd haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te kiezen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in het Centrum Eekta Bhavan. Bij grote activiteiten (met meer dan 300 personen) wordt er uitgeweken naar een grotere ruimte, mits er middelen beschikbaar zijn. Bij iedere activiteit wordt gezocht naar                    partnerorganisaties voor samenwerking. De positionering van Eekta als Stedelijke vrijwilligers organisatie en de verwachtingen vanuit de Hindostaanse gemeenschap maakt dat Eekta een belangrijke plaats inneemt in de Haagse samenleving. Eekta is dan ook afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en hun creativiteit.

Met dit werk richt Eekta zich vooral op de -al dan niet werkzame/ geletterde- groep ouderen boven de 50 jaar die tot de 1ste generatie migranten behoort. Deze groep ouderen wordt door algemene instellingen in geringe mate bereikt. Vaak ontbreekt de kennis van de sociale kaart en kennis van (hulpverlenings)mogelijkheden van de diverse instanties.

De groep ouderen verwacht een laagdrempelig, herkenbare, warme en vertrouwde aanpak. Krijgt zij die niet dan trekken zij zich terug. Zo leven veel van deze ouderen in een isolement en vele anderen dreigen in een soortgelijke situatie terecht te komen. Dit isolement wordt groter aangezien de kinderen en kleinkinderen zelf ook weinig tijd hebben voor de ouderen. Hindostanen integreren goed maar dat staat tegenover dat zij ook individualiseren. Hierdoor wordt de generatiekloof tussen ouderen en jongeren steeds groter.

 

 • ZETEL, VESTIGING EN BEREIKBAARHEID

 

De Stichting Eekta is gezeteld aan de Boylestraat 20, 2563 EK Den Haag. Zij exploiteert hier haar multicultureel Centrum Eekta Bhavan alwaar eveneens het kantoor is gevestigd. De kantoortijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur -17.00 uur en het centrum is open en bereikbaar van:

Maandag tot en met vrijdag:                                9.00 uur – 22.30 uur
Zaterdag (afhankelijk van de activiteiten):       9.00 uur – 23.00 uur
Zondag:                                                               9.00 uur – 19.00 uur.

Om geluidsoverlast te voorkomen is Eekta genoodzaakt om grote activiteiten te verplaatsen naar de middaguren van 12.00 uur – 18.00 uur. Het betaald parkeerbeleid na 18.00 speelt indirect ook een rol hierbij.

Mede vanwege haar herkenbaarheid en specifieke positionering wordt Eekta veel benaderd voor samenwerking door diverse maatschappelijke instellingen en organisaties met vragen om advies en om in organen zitting te nemen.

Door actief te netwerken om vrijwilligers te werven is het Eekta gelukt in 2014 een zestal vrijwilligers, functionerend op HBO niveau, aan te trekken. Deze vrijwilligers zijn ingewerkt en sinds medio 2014 ingezet bij onder andere activiteiten van de computercursus, ontspanningsgroep, culturele activiteiten voorlichtingsactiviteiten en het maatschappelijk werk.

De Stichting Eekta heeft als KVK nummer 41149427 en heeft een Algemeen Nut beogende instelling (ANBI) status.

 

 • HUISVESTING

De Stichting Eekta exploiteert en beheert het multicultureel Centrum Eekta Bhavan gevestigd aan de Boylestraat 20, 2563 EK Den Haag.

Met dit centrum vervult zij primair haar ruimtebiedende functie, d.w.z. dat zij onder voorwaarden ruimte beschikbaar stelt aan maatschappelijke organisaties, werkgroepen en instellingen en personen die in het kader van het Sociaal-Cultureel beleid van de gemeente Den Haag (welzijns)activiteiten willen organiseren.

 

Sinds januari 2014 is er een lift geplaatst in Eekta waardoor de toegankelijkheid is verbeterd. De eerste etage wordt hierdoor optimaler gebruikt door senioren, nu meerdere activiteiten kunnen worden door Eekta en andere instellingen.

In december 2015 heeft de Gemeente Den Haag middelen beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een airco/ventilatiesysteem in Eekta. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere activiteiten georganiseerd kunnen worden, zonder het openen van ramen en deuren en daarmee wordt geluidsoverlast voorkomen.

 

 • HET BESTUUR

Om de Stichting te besturen wordt jaarlijks bestuursvergaderingen en bestuurs- en medewerkersvergaderingen gepland. In 2015 zijn er 4 bestuursvergaderingen en 3 bestuurs- en medewerkersvergaderingen gehouden.

In de medewerkersvergaderingen krijgende medewerkers de gelegenheid hun vragen/aandachtspunten over het functioneren van Eekta en het activiteitenaanbod rechtstreeks aan het bestuur te stellen/te bespreken en tevens met voorstellen te komen.

Ook heeft het bestuur de gelegenheid de medewerkers over een aantal beleidszaken te informeren. Indien nodig wordt er gesproken over de samenwerkingsverbanden of over de voortgang van de activiteiten, maar ook over het personeelsbeleid.

In de bestuursvergaderingen informeert de directeur het bestuur over de voortgang van het activiteitenaanbod. Er wordt over beleidszaken en de dagelijkse actualiteit gesproken.

 

In bovengenoemde overleggen zijn in 2015 onder andere de volgende punten besproken:

 • Fondswerving i.v.m. de activiteiten
 • Vrijwilligersbeleid (o.a. werving en activiteiten)
 • Bestuurlijk functioneren
 • Bespreking jaarrekening en andere jaarstukken gekoppeld aan projecten
 • Voortgang geplande- innovatieve activiteiten
 • Dagelijkse gang van zaken/actualiteiten van de stichting/het centrum
 • Samenwerking met andere (welzijns)partners
 • Personele kwesties
 • Multiculturaliseren van Centrum Eekta Bhavan
 • Opgelegde bezuiniging vanuit gemeente Den Haag
 • Afvaardiging in stedelijk organisaties
 • Buurthuis van de toekomst.

De verantwoordelijkheid voor de planning en uitvoering is door het bestuur gemandateerd aan de directeur, de heer T. Rangoe.

Het bestuur bestaat uit de volgende samenstelling:

De heer drs Ch. Rambaran Mishre               Voorzitter
Mevrouw drs U. Khodabaks                          Secretaris
De heer K. Biharie                                      Penningmeester

 

 • HET BUREAU

Het bureau van de Stichting Eekta staat onder leiding van de directeur die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van:

 • Het maken van plannen, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het initiëren van nieuwe activiteiten
 • Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de geplande activiteiten
 • De bereikbaarheid, informatieverschaffing, verwijzing van- en het maken van afspraken met derden
 • De dagelijkse werkzaamheden van de stichting/ het centrum, waaronder de voortgang van de renovatie en herinrichting van het gebouw
 • Het participeren in diverse overlegorganen en het zoeken naar-en aangaan van samenwerkingsverbanden
 • Het netwerken en het onderhouden van die samenwerkingsverbanden
 • Het wekelijks verslaan van de uitgevoerde activiteiten
 • Schrijven van projecten
 • Zoeken naar financiële middelen o.a. fondsenwerving.

Het bureau bestaat uit twee reguliere fulltime krachten, twee ID functies en vaste vrijwilligers die zich minimaal twee dagdelen per week vrijwillig inzetten voor Eekta. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vrijwilligers die zich bij de voorbereiding en uitvoering van grote activiteiten incidenteel inzetten. Een aantal vrijwilligers zetten zich in op oproepbasis. Onder de vrijwilligers zijn er in het jaar 2014 ook HBO afgestudeerden aangenomen. In totaal heeft Eekta hulp en medewerking van 65 vrijwilligers, inclusief de bestuursleden.

Het streven van de Stichting is om nog meer vrijwilligers op HBO niveau te werven. Met het oog hierop is er contact gelegd met de Haagse Hoge School en de Sociale Dienst, afdeling Participatie

 

 • ACTVITEITENVERSLAG  

6A.    Ruimtebiedende functie

Voor een verslag van het gebruik van de ruimtes van het multicultureel Centrum Eekta Bhavan zijn een tweetal overzichten gemaakt die op te vragen zijn het bij secretariaat van Eekta. In deze overzichten zijn ook de uitgevoerde activiteiten door de Stichting Eekta, als ook van alle derden-gebruikers opgenomen.

Uit de bezetting van de ruimtes blijkt dat Eekta Bhavan een meer multicultureel karakter heeft gekregen. Dit is, naar Eekta’s mening, een heel goed begin en dient zeker gecontinueerd te worden.

 

Uit deze overzichten blijkt dat de stijging van het gebruik in 2015 is doorgezet. Dit alles zonder een gerichte P.R.-campagne maar enkel op basis van mond tot mondreclame. Via kennismaking door te participeren in andere organisaties zoals IPS en Stedelijke Alliance, investeert Eekta in het bekendmaken van het open karakter van het centrum door:

 • Activiteiten te communiceren en regelmatig in de omgeving van Eekta flyers te verspreiden
 • Open huis activiteiten te organiseren
 • Fietsenstalling in de speelplaats van Eekta toe te laten aan buurtbewoners
 • In de omgeving een prettige en persoonlijke communicatie te onderhouden
 • Buurtkinderen in de vakanties gebruik te laten maken van de tuin van Eekta (Dit gebeurt onder toezicht van hun ouders)
 • Contact te leggen met de buurtbewoners
 • Tijdens de wijkberaad Segbroek 2015 is het Eekta gelukt te bewerkstelligen dat in het plan werd opgenomen de achtertuin kindvriendelijk te maken
 • In 2016 dient er een werkgroep, bestaande uit bewoners, afgevaardigden van het stadsdeel Segbroek en Eekta te worden opgericht.Veel accommodaties in de stad werken met sleutelgebruik in de weekenden. Eekta onderhandelt en bespreekt de mogelijkheden met de diverse organisaties.

6B.    Inhoudelijk verslag Ouderenwerk                                                    

Voor het verslag van de uitgevoerde ouderenactiviteiten verwijs ik u naar het bijgevoegde formulier en naar de maandelijkse vastlegging van de activiteiten van het jaar 2015.

Het ouderenwerk wordt aangeboden onder de naam “Sukh Sansaar” voorzien van een vaste commissie bestaande uit de volgende personen:

Dhr. R. Badloe                        Voorzitter “Sukh Sansaar”
Dhr K. Biharie                        Coördinatie activiteiten
Mw L. Kartaram                     Begeleidster activiteiten maandag
Mw S. Bharatsing                    Begeleidster activiteiten op maandag, woensdag en vrijdag
Dhr K. Biharie                         Begeleider activiteiten maandag en donderdag
Mw N Nabibaks                     Begeleidster activiteiten en verslaglegging
Mw M. Binda-Bechoe              Administratieve ondersteuning
Mw D. Ramnath-Goerdin                  Taal in de buurt
Mw S. Marapin                        Begeleidster activiteiten maandag, woensdag en donderdag
Mw S. Jagbandhan                   Begeleidster activiteiten maandag en woensdag
Mw R. Gharbaran                     Inzetbaar bij algemene activiteiten
Dhr D. Binda                   Begeleiding Tai Chi en administratie

 

Deze commissie is belast met de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten onder aanvoering van een coördinator. De planning van de activiteiten werd gemaakt door de directeur in nauw overleg met de coördinator/voorzitter en de “Sukh Sansaar” commissieleden. Verdere sturing werd gegeven door de directeur.

 

6C.    Doelgroep en doelstelling                                                               Met het ouderenwerk richt Eekta zich op ouderen boven 50 jaar. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in etniciteit of geloofsovertuiging. Iedereen boven 50 jaar (jongere deelnemers zijn ook welkom) kan en mag deelnemen aan al onze activiteiten. De bekendmaking van onze activiteiten vindt plaats via:

 • Lokale omroepberichten
 • Aanplakken van folders in Centrum Eekta en verspreiding van flyers tijdens eerdere activiteiten
 • Mailing/post voornamelijk naar leden van “Sukh Sansaar”
 • Verspreiding van flyers huis aan huis in de buurt
 • Mond tot mond reclame
 • Verspreiding van flyers via belangrijke bereikbaarheidspunten, zoals tropische winkels, spreekuren van enkele artsen en gezondheidscentra.

Met het ouderenwerk beoogt Eekta:

 • In eenzaamheid levende ouderen te bereiken en hen uit hun isolement te halen (eenzaamheidsbestrijding)
 • De weerbaarheid en de zelfstandigheid van de ouderen te vergroten
 • De bereikte ouderen via diverse kleine en grote voorlichtingsactiviteiten in een vroegtijdig stadium kennis te laten maken met het aanbod op de terreinen van welzijn, wonen en zorg
 • Ouderen van diverse bevolkingsgroepen, vooral uit de wijk en het stadsdeel, met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar leren kennen en met elkaar activiteiten kunnen initiëren
 • De zorgbehoeftige ouderen tijdig te traceren en te verwijzen naar relevante instellingen
 • Ouderen te ondersteunen om langer zelfstandig te kunnen wonen en de regie in eigen handen te nemen.

Samenwerking en participatie

In 2015 heeft Eekta samengewerkt met de onderstaande welzijns-en zorg organisaties: De Diabetesvereniging Nederland, Zebra, Precuria, Hindoe Ouderen Bond (HOB), Platform Allochtone Ouderen (PAL), Zorgbelang, Huisartsen, Stadsdeel Segbroek, Burenhulp Centrale, IPS, Stedelijk Alliance, Beatrix Care, Pep, SOC, EXTRA, MOOI, Jeugdzorg, Stichting Hindustani, Kabaassi, Antilliaanse Vrouwengroep, HOBZ (Hindoe Ouderen Bond Zoetermeer en AMW Segbroek.industani, Kabassi,

Activiteiten Ouderenwerk

De vaste activiteiten worden wekelijks 44 weken per jaar vast uitgevoerd met vrijwilligers. Er is veel belangstelling voor deelname aan deze activiteiten. De activiteiten die in vaste programmering worden uitgevoerd zijn:

Maandag:    Cursus :                         Yoga training
Trainer:                          mw. Jipat
Tijdstip:                         10.00 uur – 13.00 uur
Aantal bezoekers:                  43

 

Cursus /activiteit:          Dagopvang Ouderen
Trainers/begeleiders:      Ingeroosterde vrijwilligers
Tijdstip:                         13.30 uur – 16.00 uur
Aantal bezoekers:                   varieert

 

Cursus:                          Nederlands (Beginners I)
Trainers/begeleiders :     Docent Nederlands
Mw Goerdien/ Mw Dihal
Tijdstip:                          13.00 uur – 15.00 uur
Aantal bezoekers:          22

 

Cursus:                          Nederlands (Gevorderden II)
Trainers/begeleiders :     Docent Nederlands Dhr Sewnath
Tijdstip:                          13.00 uur – 15.00 uur
Aantal bezoekers:          varieert

 

Cursus:                          Tai Chi
Trainers/begeleiders :     Docent Dhr Abdoel
Tijdstip:                          18.00 uur – 20.00 uur
Aantal bezoekers:          15

 

Dinsdag:      Cursus :                         Yoga /Zumba
Trainer:                          Mw. Millie
Tijdstip:                         10.00 uur – 12.00 uur
Aantal bezoekers:                  varieert

 

Cursus :                         Computer
Trainer:                          Dhr Paltie/ Mw Jipat
Tijdstip:                         10.00 uur – 12.00 uur
Aantal bezoekers:                   varieert

 

Cursus /activiteit:          Dagopvang Ouderen
Trainers/begeleiders :     Mw Harpal /Mw Binda
Tijdstip:                         13.30 uur – 16.00 uur
Aantal bezoekers:                  varieert

 

Cursus:                          Karaoke/zanglessen voor ouderen

Trainer:                          Dhr Autar / Dhr Joelloer

Tijdstip:                          13.00 uur – 16.00 uur

Aantal bezoekers:                   varieert

 

 

Woensdag:  Cursus:                         Zang en muziekoefeningen (Theorie)

Trainer:                         Dhr Autar

Tijdstip:                        10.00 uur – 12.00 uur

Aantal bezoekers:         varieert

 

Cursus:                         Nederlands (Beginners I)

Trainer:                         Mw Goerdien / Mw Dihal

Tijdstip:                         10.00 uur – 1200 uur

Aantal bezoekers:         22

 

 

Cursus:                          Nederlands (Gevorderden II)

Trainer:                          Dhr Sewnath

Tijdstip:                          10.00 uur – 1200 uur

Aantal bezoekers:                   22

 

Cursus:                         Zang en muziekoefeningen/Karaoke

Trainer:                         Dhr Autar / Dhr Joelloer

Tijdstip:                        12.00 uur – 1600 uur

Aantal bezoekers:         varieert

 

Cursus:                         Yoga training

Trainer:                         Dhr Badloe

Tijdstip:                        18.00 uur – 19.30 uur

Aantal bezoekers:         varieert

 

 

Donderdag:  Cursus:                        Yoga training

Trainer:                        Mw Ramdien

Tijdstip:                        10.00 uur – 12.00 uur

Aantal bezoekers:        varieert

 

Cursus:                        Computer I

Trainer:                        Dhr Paltie/ Mw Jipat

Tijdstip:                       10.00 uur – 12.00 uur

Aantal bezoekers:        varieert

 

Cursus:                        Computer II

Trainer:                        Dhr Paltie / Mw Jipat

Tijdstip:                       12.30 uur – 15.00 uur

Aantal bezoekers:        varieert

 

 

Vrijdag:        Cursus/activiteit:          Ontspanningsgroep (*)

Trainer/begeleider:        Mw Bharatsingh / Mw Pithambar /

Mw Lalmohamed

Tijdstip:                       12.00 uur – 16.00 uur.

Aantal bezoekers:        70

 

(*) . Het aanbod is variërend

 • Ontmoeting (sociale cohesiebevordering)
 • Voorlichting
 • Afwisselend: zang en muziek of sport en spel.
 • Er wordt door een docent voorgelezen uit de krant en de actualiteiten van de week wordt doorgenomen en besproken. Naar aanleiding hiervan wordt over een bepaalde thema gediscussieerd en soms wordt er een externe spreker uitgenodigd.
 • Om de 14 dagen is er een workshop van DVN (Diabetesvereniging Vereniging Nederland) en 1x per maand wordt er een glucose controle in Centrum Eekta Bhavan gehouden.
 • Gezamenlijk wordt er een lunch genuttigd en de kosten hiervan wordt door de bezoekers zelf voldaan.
 •  Diverse zorg en welzijnsinstellingen worden uitgenodigd om thema’s te bespreken en voorlichting te geven. Dit wordt gedaan om senioren op een laagdrempelige manier te informeren.Maatschappelijk werkDit spreekuur wordt sinds 1 mei 2014 op maandag van 9.00 uur – 13.00 uur door een medewerker van Middin gehouden. Met ingang juli 2015 hebben deze 3 maatschappelijkwerkers elders een betaalde baan gevonden. In september 2015 zijn 2 nieuwe afgestudeerde maatschappelijkwerkers geworven.Juridische- en belastingzakenin Eekta en wordt verzorgd door bureau Firzd. Het spreekuur wordt gehouden op maandag van 10.00-1300 uur.  Er zijn een aantal bijzondere voorlichtingsactiviteiten georganiseerd, die niet alleen betrekking hadden op ouderen maar voor het gehele gezin of familie, zoals: •        een Burenhulpcentraledag•        een gezondheidsmiddag over suikerziekte•       een discussiemiddag over suïcide en alcohol•        een lezing over het AOW-gat•   een Vitaliteitsdag     eenzaamheid en vrijwilligerswerk
 • •   een dag van de ouderen met thema’s, vergrijzing,
 • •        een lezing over PSA
 • •        een lezing/workshop door Dr. B.K. Chandra Shekhar
 • •        een WMO/ABWZ-middag
 • •        een remigratiemiddag
 • Incidentele activiteiten
 • Vanaf januari tot en met mei 2015 konden bezoekers van Eekta tegen betaling van een kleine vergoeding hun belastingaangifte laten invullen en/of juridische informatie inwinnen.
 • Per 1 november 2014 is er een spreekuur m.b.t. juridische-en belastingzaken
 •  
 • Op woensdag en vrijdag wordt van 9.00 uur – 13.00 uur spreekuur gehouden door drie maatschappelijk werkers die geen betaalde baan elders hebben. Deze maatschappelijk werkers worden begeleid door een ervaren werkbegeleidster.
 • In mijn planning over het jaar 2015, geschreven in 2014, stond dat Eekta pas op 1 januari 2015 met een spreekuur Maatschappelijkwerk zou starten. Het is Eekta echter gelukt om dit spreekuur eerder te starten, namelijk op 1 mei 2014.
 • Iedere laatste vrijdag van de maand wordt een voorlichtingsmiddag georganiseerd met actuele thema’s op het gebied van zorg en welzijn.
  • Computercursus
   • Het doel is om de ouderen kennis te laten maken met computers en daarbij te leren om gebruik te maken van de gemakken van sociale media.
 • Taal in buurthet noodzakelijk voor de participatiesamenleving.
 • Er zijn cursussen verzorgd in twee groepen, een beginnersgroep en een groep voor gevorderden. In totaal nemen 43 personen deel aan beide cursussen. Naast de Hindostaanse cursisten zijn er ook deelnemers van andere nationaliteiten. Taal in de buurt moet zeker voortgezet worden immers naast het belang van de persoonlijke ontwikkeling is
 • Kunst en cultuur De stichting wordt middels verschillende subsidies van voornamelijk de gemeente Den Haag gesubsidieerd. Daarnaast worden voor verschillende activiteiten verzoeken ingediend bij subsidie gevende partijen.
 • De stichting heeft eind 2014 een eigen vermogen opgebouwd. Het eigen vermogen van de Stichting wordt aangesproken om activiteiten te financieren, waarvoor geen externe subsidie is verkregen.
 • Financiën
 • Naast de vaste bijzondere activiteiten, zoals Holi Phagwa, Divali en Id-Ul-Fitr zijn er ook andere activiteiten, te weten het Bollywood-festival, de Hindostaanse immigratieviering, literaire middagen, een boekbespreking en een fototentoonstelling georganiseerd.