Profiel bestuurslid Stichting Eekta (M/V)

Stichting Eekta is een vrijwilligersorganisatie gevestigd aan de Boylestraat 20, gesubsidieerd door gemeente Den Haag is sinds de jaren zeventig een stedelijk- en sociaal cultureel centrum voor Hindostanen. Hoewel Eekta in het kader van de emancipatie en van Hindostaanse ouderen ook een aanbod heeft van het regulier ouderenwerk, heeft zij nu als kerntaak het bieden van ruimte aan maatschappelijke- en zelforganisaties voor laagdrempelige buurt- en wijkactiviteiten.
Stichting Eekta levert samen met de aangesloten organisaties een bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke emancipatie van wijkbewoners ic. Hindostanen stedelijk en in het bijzonder de wijk Segbroek. De activiteiten van Eekta worden uitgevoerd door vrijwilligers. Primair heeft Eekta een ruimte biedende functie, initieert en voert zij activiteiten uit op het terrein van:
 ouderenwerk, o.a. bestrijding van eenzaamheid;
 voorlichting over diverse actuele samenlevingsvraagstukken;
 ondersteuning aan vrijwilligersgroepen en zorgdragen van participatie van de wijkbewoners;
 uiting van verschillende vormen van kunst en cultuur.
De stichting Eekta neemt een belangrijke plaats als kenniscentrum over de Hindostaanse samenleving in Den Haag. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie onbezoldigde bestuursleden. Het bestuur zoekt naar uitbreiding en verjonging van het bestuur. Bij voorkeur wordt het bestuur aangevuld tot vijf bestuursleden.
Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor de Hindostaanse cultuur, geschiedenis en affiniteit hebben met de Hindostaanse samenleving. Daarnaast zijn ze bereid om zich in te zetten voor het goed functioneren van de organisatie en de continuïteit ervan.
Toekomst
De stichting Eekta staat voor het bevorderen en uitdragen van kennis over de ontwikkeling van de Hindostaanse bevolkingsgroep en haar geschiedenis, kunst en cultuur. Ze is een instelling die zich richt op het verzamelen, onderzoeken en presenteren van het Hindostaanse erfgoed. De stichting Eekta beheert, als het kenniscentrum voor en over de Hindostaanse bevolkingsgroep in Den Haag, unieke collecties boeken en varia die op velerlei manieren toegankelijk voor een breed publiek. In samenwerking met diverse externe partners organiseert stichting Eekta activiteiten in Den Haag, wijk Segbroek waarbij ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden centraal staat. Dit leidt tot reflectie, debat en inspiratie. De stichting Eekta richt zich in eerste instantie op de Haagse samenleving, maar heeft nadrukkelijk ook oog voor de transnationale banden van Hindostaanse Surinamers in Nederland.

Taken en bevoegdheden
Conform de code governance worden de functies van bestuur in één orgaan van het bevoegd gezag ondergebracht, waarbij scheiding van bestuur en uitvoering wordt gerealiseerd doordat binnen dat ene orgaan bepaalde functionarissen met de uitoefening van het bestuur worden belast (beleidsvoorbereidend bestuur) en anderen met de uitoefening van uitvoerend werk. Een aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden blijven de bevoegdheid van het geheel bestuur en zijn nader gespecificeerd in de statuten.
Ten behoeve van de organisatie zal het door het bestuur beschreven beleid worden voorbereid. Het bestuur zal deze organisatievorm ieder jaar evalueren en mogelijk na één jaar aan te passen.
Het Eekta bestuur hanteert eveneens het principe 3 van de governance code:
Citaat: “Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze”.
1. Het bestuur opereert vanuit haar missie en visie en weegt daarbij de belangen van de Hindostaanse en autochtone Haagse samenleving.
2. Het bestuur is verantwoordelijk dat de organisatie alle relevante wet- en regelgeving naleeft.
3. De Stichting Eekta kent een op de instelling toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle. Het jaarverslag bericht over de toepassing hiervan.
4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderkennen en beheersen van risico’s.
5. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. Hierin staat onder meer hoe binnen het bestuur taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Ook lees je hierin hoe het bestuur als collectief werkt.
6. Alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten worden door het bestuur vastgesteld.
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goede omgang met de achterban in de Hindostaanse Haagse samenleving.
8. De organisatie maakt het mogelijk dat externe adviseurs en vrijwillige medewerkers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie kunnen melden. Zij melden deze bij het bestuur of bij een door het bestuur aangewezen persoon.
9. Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne en externe procedures.

Taken en bevoegdheden van bestuur conform artikel 5 van de stichting statuten:
1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in de statuten is bepaald, belast met het besturen van de stichting. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet en/of de statuten niet anders voortvloeit. Naast het bestuur vertegenwoordigen de voorzitter, secretaris, en de penningmeester tezamen en bij belet of ontstentenis hun plaatsvervangers tezamen de stichting. Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het bestuur kan bij of krachtens deze statuten de onderlinge taken en bevoegdheden van bestuurders nader regelen. Een taak- en bevoegdheidsverdeling zoals bedoeld in de vorige zin, doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid ter zake van het bestuur. Het bestuur kan taken en bevoegdheden mandateren of delegeren aan de staf of externe adviseurs.
Profiel
In een goede organisatie is het belangrijk dat alle bestuursleden een eigen taak en verantwoording hebben of krijgen na een redelijke inwerktermijn. Een bestuurslid met een eigen taak en verantwoording is betrokken bij de organisatie en zorgt voor een goede inbreng.
Naast de bestuurstaken onderhoudt ieder bestuurslid, op zijn eigen manier, contacten met andere organisaties en instanties en met de (lokale) overheid. Zij zorgen voor een breed draagvlak van de organisatie in de samenleving.
Functieomschrijving:
• Promotie en acquisitie;
• Doen van voorstellen, bewaken en bijsturen van beleidsontwikkeling en –voering;
• In voorkomend geval behartiging van taken van DB leden (incidenteel);
• Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie;
• Voeren van (periodiek) overleg met andere organisaties, instanties en (lokale) overheid;
• Uitvoeren van specifieke bestuurstaken zoals personeelsbeleid, beheer, en andere relevante commissies.

Functie-eisen:
• Dienstverlenende instelling;
• Organisatievermogen;
• Bestuurlijke ervaring is een pré;
• Kennis van en affiniteit met (Surinaamse, Hindostaanse) doelgroep, geschiedenis, kunst, cultuur.
Vaardigheden:
• Vermogen om in teamverband te werken;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• HBO/WO denk- en werkniveau.
Tijdsbesteding:
• Bestuursvergadering 1 keer per maand (’s avonds);
• Overige besprekingen/bijeenkomsten 1 a 2 keer per maand (overdag).
Voor meer informatie kunt contact opnemen met de voorzitter van stichting Eekta:
De heer Mahender Autar
E-mail: m.autar@wmoradar.nl
Telefonisch 06-50253351